Regulamin

Zawartość Regulaminu:

§ 1 DEFINICJE
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
§ 4 KONTO
§ 5 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
§6 ZAWARCIE UMOWY
§7 CENY
§8 PŁATNOŚCI
§9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
§10 ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA
§11 REKLAMACJE PRODUKTÓW
§12 PRAWA KONSUMENTA I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
§13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
§14 NEWSLETTER
§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Sklep, za pośrednictwem przewoźnika, Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. Dzień roboczy – jeden dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient/ Konsument – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym przede wszystkim do dokonywania zakupów w Sklepie. 
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.) Kodeks cywilny.
 6. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Kupujący uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
 9. Produkty / towar – dostępny w Sklepie przedmiot fizyczny będący przedmiotem Umowy.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem www.furrrrniture.pl/regulamin.
 11. Sklep / Usługodawca/ Sprzedawca – sprzedający, Piotr Szybilski INDIVE z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 6/12 lok. 766, właściciel sklepu internetowego www.furrrrniture.pl.
 12. Sklep internetowy / Serwis – strona internetowa pod adresem www.furrrrniture.pl, za pośrednictwem której Klient może kupić produkty od Sklepu.
 13. Umowa – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Klientem a Sklepem w sposób opisany w Regulaminie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.  2014 r., poz. 827). 
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za pośrednictwem innych elektronicznych środków porozumienia się na odległość. Zamówienie określa rodzaj i ilość produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktów oraz dane Klienta.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz
 2. Usługa i sprzedaż produktów świadczona jest przez Piotr Szybilski INDIVE z siedzibą w Warszawie (00-503), ul. Żurawia 6/12 lok. 766, NIP 7262609088, REGON 380461519, adres e-mail: furrrrniture@gmail.com, numer telefonu: 577 277 770 (dalej: Sklep), na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu internetowego www.furrrrniture.pl (dalej: Regulamin Sklepu).
 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu internetowego furrrrniture.pl zarówno konsumentów, jak i do przedsiębiorców.
 4. Każdy użytkownik Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie w zakładce „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Informacje o produktach wystawionych w Sklepie takich jak opisy, ceny oraz warianty produktów stanowią podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 6. Produkty w Sklepie zawierają informacje o zastosowaniu, użytych materiałach oraz cenach produktów.
 7. Fotografie produktów służą prezentacji oferowanego asortymentu i są własnością Sklepu.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sklep. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Piotr Szybilski INDIVE umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest:
  • posiadanie dostępu do Internetu,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • standardowa i aktualna przeglądarka internetowa,
  • standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  • akceptacja plików Cookie.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych (adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres). Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT, musi również podać dane do wystawienia faktury (firma, numer NIP, adres siedziby).
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 6. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Usługodawca może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Usługodawca może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 9. Usługodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy,
 • nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego, a także udział w Programie lojalnościowym.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: furrrrniture@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 4 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Program lojalnościowy przeznaczony jest dla Kupujących posiadających Konto. Uzyskiwanie i używanie Punktów przez Kupującego jest możliwe z wykorzystaniem Konta.
 2. Z momentem założenia Konta, Kupujący staje się uczestnikiem Programu lojalnościowego.
 3. Za każde pełne 10 zł wydane w Sklepie w ramach pojedynczego zamówienia, Kupujący otrzyma następującą 1 punkt z zastrzeżeniem ust. 4-5.
 4. Punkty za złożone zamówienie będą przysługiwać Kupującemu wyłącznie w przypadku, w którym Sprzedawca zawrze z Kupującym umowę sprzedaży. Punkty zostaną przyznane Kupującemu automatycznie, w terminie realizacji zamówienia.
 5. Do wyliczenia liczby Punktów przysługujących za złożone zamówienie brane są pod uwagę wyłącznie środki pieniężne wydane przez Kupującego na towary zamówione w Sklepie bez wykorzystania Punktów, oraz bez uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z zamówieniem towaru, takich jak np. koszt dostawy.
 6. W przypadku, w którym Kupujący zapisze się po raz pierwszy do newslettera prowadzonego przez Sprzedawcę w ramach Sklepu, Kupującemy otrzyma 5 punktów. Przyznanie Punktów z tytułu zapisania się do newslettera następuje niezwłocznie, w sposób automatyczny, nie później niż w ciągu 7 dni po zapisaniu się przez Kupującego do newslettera
 7. Uzyskiwane przez Kupującego Punkty składają się na jedną pulę.
 8. Aktualna liczba zebranych przez Kupującego Punktów będzie widoczna w Koncie. Sprzedawca może także informować Kupującego o zmianie liczby zgromadzonych Punktów poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego przypisany do jego Konta.
 9. W przypadku, gdy aktualna pula zgromadzonych w Koncie Punktów przekraczać będzie określony w niniejszym postanowieniu próg punktowy, Kupujący uzyskiwać będzie zniżkę podczas każdych zakupów w Sklepie dokonywanych z wykorzystaniem Konta, w wysokości określonej poniżej:
  1. 1% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 100;
  2. 3% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 300;
  3. 5% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 500;
  4. 7% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 700;
  5. 9% — po zgromadzeniu następującej liczby Punktów: 900.
 10. Wskazane w powyższym ustępie wartości zniżki nie sumują się.
 11. Zniżka w odpowiedniej wysokości naliczana będzie automatycznie i obejmować będzie łączną cenę towarów będących przedmiotem zamówienia Kupującego.
 12. Sprzedawca ma prawo anulować Punkty:
  1. naliczone za zamówienia, za które Sprzedawca zwrócił Kupującemu wpłacone za towar środki pieniężne (np. w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego);
  2. przyznane pomimo nieskutecznego opłacenia zamówienia (co nie oznacza braku możliwości nabycia Punktów ponownie, w wyniku prawidłowego opłacenia zamówienia);
  3. przyznane za powtórny zapis do newslettera.
 13. Punkty zgromadzone w Programie lojalnościowym można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym paragrafie.

§ 6 ZAWARCIE UMOWY

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary oferowane w sklepie www.furrrrniture.pl poprzez stronę Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie poprzez rejestrację Konta lub dokonać zakupów bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.
 4. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. Wybrać interesujący Klienta Produkt lub Produkty i przejść do formularza koszyka.
  2. Wybrać formę płatności do realizacji zamówienia.
  3. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych kontaktowych niezbędnych do skutecznej wysyłki towaru lub systemowego wygenerowania faktury VAT.
  4. Złożyć stosowne treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy.
  5. Kliknąć w przycisk “potwierdzam zakup”.
 1. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem “potwierdzam zakup” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku “potwierdzam zakup” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 2. Po kliknięciu w przycisk “potwierdzam zakup”, Klient zostanie przeniesiony do właściwego formularza wybranej formy płatności lub płatności ratalnej celem dokonania zapłaty za Towar. W przypadku wyboru płatności tradycyjnym przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Towar przelewem tradycyjnym na konto wskazane w stronie informacyjnej ‘formy płatności’. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zawarcia Umowy. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierającą informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość e-mail stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu złożonej przez Klienta.
 4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 7 CENY

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT.
 2. Ceny Produktów nie obejmują opłaty tytułem Dostawy.
 3. Sklep  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie internetowym www.furrrrniture.pl, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. 

§ 8 PŁATNOŚCI

 1. Klient po dokonaniu wyboru produktów i dodania ich do koszyka jest informowany o całkowitej kwocie Zamówienia.
 2. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 3. Dostępne formy płatności:
  1.  W ramach 'płatności Shoper':
   1. Karty płatnicze:
    1. Viasa
    2. Visa Electron
    3. MasterCard
    4. MasterCard Electronic
    5. Maestro
   2. Płatności online:
    1. Podmiotem świadczącym obsługę kart płatniczych oraz płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718) przy ul. ul. Powstańców Warszawy 6
  2. Płatności PayPo.
  3. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 46 1140 2004 0000 3502 7773 8420.
  4. mBank mRaty.
 4. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  1. W terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem tradycyjnym.
  2. W chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru ‘płatności Shoper’.
  3. W przypadku wyboru mBank mRaty – do wypełnienia wniosku i finalizacji zamówienia.
 5. Sklep prześle dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu, w terminie nie późniejszy niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu.
 6. Jeżeli Klient zgłosi żądanie otrzymania faktury na prowadzoną działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, fakturę dokumentującą dokonaną płatność otrzyma w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. W takim przypadku w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta.
 7. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
  2. Rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją.
  3. Uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Produkty oferowane w sklepie są przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta, Sklep nie posiada stanów magazynowych produktów.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 3. Zakupione produkty zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 4. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w karcie każdego z produktów i wynosi od 10 do 15 dni roboczych.
 5. Termin dostawy zamówionych produktów wskazany jest na stronie: www.furrrrniture.pl/czas-i-koszt-dostawy
 6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty z umowy sprzedaży uwzględniającej koszt towaru i dostawy.
 7. Zamówienia składane w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy spedycyjnej wybranej na etapie składania zamówienia przez Klienta.
 8. Wszystkie realizowane przesyłki są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 9. Przy zamówieniach realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej koszty dostawy przesyłki za zakupiony Towar są zróżnicowane i zależne są od wielkości zamawianych Produktów w tym ilości, wagi i rozmiarów. O wysokości opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Produktu przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu.
 10. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.
 11. O wszelkich kosztach dostawy Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).
 12. W dniu wysłania Produktu/Produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

§ 10 ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany adres, Klient zobowiązany jest zweryfikować doręczoną przesyłkę. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 2. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu, a następnie podpisany protokół zeskanować oraz przesłać do Sprzedawcy na adres e-mail: furrrrniture@gmail.com.
 3. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta.
 4. Zwrot lub reklamacji towaru, który został uszkodzone w czasie transportu, będzie uwzględniana tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki i po sporządzeniu przez niego protokołu szkody.

§ 11 REKLAMACJE PRODUKTÓW

 1. W przypadku wystąpienia wady produktu, Klient ma możliwość reklamowania wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  2. W przypadku wystąpienia wady istotnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  3. Żądać wymiany produktu na wolny od wad.
  4. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę.
 4. Wszelkie reklamacje Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail furrrrniture@gmail.com. W celu usprawnienia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie Klienta zawierało następujące informacje:
  1. Numer zamówienia.
  2. Imię i nazwisko Klienta lub dane firmowe, na które został zakupiony Produkt.
  3. Nazwę produktu.
  4. Datę nabycia.
  5. Opis wady produktu oraz okoliczności jej powstania.
  6. Fotografię produktu przedstawiającą wadę.
 5. Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, może ona zostać złożona przez Klienta drogą pocztową, listem poleconym lub inną formą przesyłki, poprzez odesłanie towaru. Adres do wysyłki zwróconego Towaru zostanie podany Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 8. Koszt naprawy lub wymiany Produktu oraz koszt wysyłki ponosi Sklep.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji po oględzinach Produktu przez Sklep, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 12 PRAWA KONSUMENTA I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument ma możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
  3. Zwrócenie się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Konsument winien otrzyma od Rzecznika Praw Konsumenta bezpłatną pomoc w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta.
  4. Klient nabywający towar jako konsument jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE (ec.europa.eu/consumers/odr).

§ 13 PRAWO ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
  3. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
  5. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Do Towarów oferowanych przez Sklep wykluczonych z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zaliczają się wszystkie Towary wykonane na indywidualne zamówienie oraz Produkty które uległy personalizacji (zmiana wymiaru, rozmiaru, koloru lub użytych innych materiałów niż standardowe używane w danym produkcie).

§ 14 NEWSLETTER

 1. Klient ma możliwość zapisania się do newslettera udostępnionego przez Sklep. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci imienia oraz adresu e-mail.
 2. W ramach usługi Newsletter, Sklep przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z prowadzoną sprzedażą.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej do Klienta w ramach newslettera.
 4. Usługi, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

§ 15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.furrrrniture.pl/polityka_prywatnosci

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w Sklepie www.furrrrniture.pl  zawierana jest w języku polskim.
 3. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 4. W przypadku niezaakceptowania Regulaminu Sklepu przez Klienta, niemożliwy jest zakup Towarów w Sklepie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechne przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sklepu. 
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2022.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl